Regnskab for Frederikshavn Lokalradio 2016

INDTÆGTER:

Kontingenter

1.600

Driftstilskud

126.090

Byrådsmøder

21.790

Senderudlejning

34.878

Renteindtægter

 

94

I alt

184.452

UDGIFTER:

Telefon- og it-omk.

9.667

Koda/Gramex

39.750

Teknisk udstyr

2.461

Kørselsrefusion

8.907

Lønomkostninger

94.500

Kontorhold og gebyrer

740

Abb. og kontingenter

 

15.487

I alt

171.512

Resultat

12.939

 


 

Balance pr. 31. december 2016:

AKTIVER:

Senderudstyr

 

83.716

 

Akk. afskrivninger

-73.716

 

Årets afskrivning

0

 

 

10.000

Indestående, Spar Nord

136.397

 

 

Fejlopkrævet gebyr Spar Nord

150

Driftstilskud til gode

0

 

 

Aktiver i alt

 

 

146.547

PASSIVER:

Fremmedkapital:

 

 

 

Skyldig feriepenge (4.kvartal)

1.473

Skyldig skat (12. måned)

3.456

 

 

Egenkapital:

 

Egenkapital primo

128.679

 

Årets resultat

12.939

 

Egenkapital ultimo

141.618

 

 

 

 

 

 

146.547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning:

Regnskabet holder sig inden for det forventede i forhold til vores budget for 2016.

Driftstilskuddet fra Kulturstyrelsen finansierer alle de direkte sendeomkostninger (udgifterne til Koda og Gramex) samt størstedelen af aflønningen af programmedarbejder og administrator (8,5 arbejdstimer per uge). Radioens øvrige udgifter dækkes af udlejning af det af Frederikshavn Lokalradio ejede senderudstyr til sendesamvirket, Frederikshavn Kommunes betaling for redigering af lydfiler vedrørende byrådsmøder samt kontingentindbetalinger fra bestyrelsen, medarbejdere og støtter af "Dialog"-programrækken.

Bestyrelsen har ønsket at sikre den fortsatte drift ved at undgå at trække på egenkapitalen. Som de foregående år er vi således også i 2016 endt med at have et mindre overskud, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

 

Frederikshavn, den 26. januar 2017.